ระเบียบใหม่ อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม.  (เริ่ม 4 มค. 60)  

หลักสูตร อบรมใบขับขี่ (อบรมสอบใบขับขี่ ) สำหรับไปสอบที่ขนส่ง หลักสูตรการอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 500 บาท เมื่อผู้เรียนผ่านการอบรมใบขับขี่กับทางโรงเรียนสอนขับรถ สามารถไปจองคิวสอบกับทางขนส่งได้ทั้วประเทศ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมประหยัดเวลาในการรอคิวที่ขนส่ง ไม่ต้องรอคิวนาน เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์

จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที

2. การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง

3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ จำนวน 1 ชั่วโมง

4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที

5. พร้อมติวข้อสอบ

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่

  • หลักสูตร รถยนต์ ทุกวัน พุธ, ศุกร์ และ  เปิดอบรม 11.00 – 17.00 น. | 1 รอบต่อวัน
  • รถจักรยานยนต์ ทุกวัน อังคาร และ พฤหัส เปิดอบรม 11.00 – 17.00 น. | 1 รอบต่อวัน 
  • เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถแอดวานซ์ เพชรบูรณ์

 

อบรมสอบใบขับขี่

การขออบรมสอบใบขับขี่ เพื่อขอรับใบขับขี่รถส่วนบุคคลชั่วคราว

คุณสมบัติของผู้ขอ อบรมใบขับขี่
1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
2) มีความรู้ความสามารถในการขับรถ
3) มีความรู้ในข้อบังคับการเดินรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ และตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้
5) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ
6) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
7) ไม่มีใบขับขี่รถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว

หลักฐานประกอบคำขอ

1) บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา
1.1) กรณีชาวต่างชาติให้ยืนใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง(PASSPORT) พร้อมสำเนา
1.2) กรณีชาวต่างชาติให้ยื่นใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตการทำงาน (WORK PERMIT) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
2) ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
3) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
2) อบรม 5 ชั่วโมง ตามกำหนดการ