หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง

มีให้เลือกทั้งสอนขับรถเกียร์ออโต้ และ สอนขับรถเกียร์ธรรมดา
** พร้อมสอบขับขี่ได้ที่โรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ**

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์  พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) 

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  • สัญญาณและเครืองหมายจราจร
  • การขับขี่ตามกฏหมายจราจร
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย
  • เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
 • มารยาทในการขับขี่
 • ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ
 • ติวข้อสอบทฤษฏี

ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง) 

ชั่วโมงที่ 1-2

 • สอนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายป้ายจรารจร
 • สอนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุการเกิดป้องกันอุบัติเหตุ
 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน
 • สอนความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องโดยสาร

ชั่วโมงที่ 3-8

 • ให้นักเรียนขับรถรอบสนามที่ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยครุฝึกสอนเป็นผู้ประเมินการใช้พวงมาลัยพร้อมล๊อกคันเร่งเพื่อความปลอดภัยแก่นักรเียน และสาธิตการขับรถตามท่าสอบต่างๆ
 • สอนการขับรถอย่างถูกวิธี
  • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
  • การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การหยุดรถบนทางราบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ชั่วโมงที่ 9-10

 • อธิบายท่าสอบและทบทวนท่าสอบ ทั้ง 3 ท่าประกอบไปด้วย
  • ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท